Please enjoy this budo video lesson about the monouchi and striking in iaido/iaijutsu